Trenutno pregledavate Hrvatska olimpijska akademija u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom organizira program usavršavanja za poslove trenera rukometa

Hrvatska olimpijska akademija u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom organizira program usavršavanja za poslove trenera rukometa

 • Kategorija objave:Upisi

Hrvatska olimpijska akademija u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom organizira PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA te će svi treneri nakon završenog programa imati pravo na  A ili III nivo licence.

Program usavršavanja za poslove trenera rukometa odobren je 20. listopada 2020. godine od Europske rukometne federacije (EHF) i usuglašen je sa smjernicama EHF RINCK konvencije. Sukladno novim smjernicama EHF određeni  su novi kriteriji za uspis Programa usavršavanja te je sada otvorena mogućnost velikom broju trenera koji su završili Program osposobljavanja  (II nivo ili B licenca) da nastave sa svojim trenerskom izobrazbom.

KLASA: 602-07/21-05/02

URBROJ: 251-533-01-21-51

 Zagreb, 26. veljače 2021.

OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA

Na temelju Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/I-602-07/20-03/00220, URBROJ: 533-05-20-0002, od 06. studenoga 2020.) Hrvatska olimpijska akademija u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (za potrebe Hrvatskog rukometnog saveza) organizira PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA.

 Program usavršavanja za poslove trenera rukometa odobren je 20. listopada 2020. godine od Europske rukometne federacije (EHF) i usuglašen je sa smjernicama EHF RINCK konvencije.

POČETAK NASTAVE:

 Početak srpnja 2021. godine (točan datum početka nastave biti će naknadno definiran).

ROK PRIJAVE:       

 1. lipnja 2021. godine (Prijavnica u privitku).

TRAJANJE PROGRAMA I OBLIK IZVOĐENJA:

Program usavršavanja traje 304 sata, a izvoditi će ga kvalificirani i kompetentni predavači u

poslijepodnevnim i prijepodnevnim terminima.

UVJETI UPISA U PROGRAM:

 • ima minimalno završenu trogodišnju srednju školu,
 • ima navršenih 26 godina života,
 • ima uvjerenje o završenom osposobljavanju za poslove trener rukometa (minimalno 313 sati)
 • ima liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove trenera rukometa
 • zadovoljava jedan od uvjeta u svezi trenerskog rada i iskustva:
 1. minimalno četiri (4) godine trenerskog rada u rukometnom sportu kao trener-s B/II. razina licencom, od toga minimalno dvije (2) godine rada kao trener u PREMIER HRL ili I HRL ili II HRL  HRS-a ili  HRL U17 muški ili U16 HRS-a žene ili u nekoj od država potpisnica EHF Rinck Convention. Potrebno je ishoditi potvrdu od Udruge trenera HRS-a ili nacionalnog saveza ukoliko se radi o državljaninu druge države.

ili

 1. minimalno dvije (2) godine aktivnog sudjelovanja i vođenja ekipe rukometnom sportu kao trener (potvrda od Udruge trenera HRS-a) s B/II. razina licencom, od toga minimalno jedna (1) godina rada kao trener u PREMIER HRL ili  I HRL ili II HRL  HRS-a ili  HRL U17 muški ili U16 HRS-a žene, ako je kandidat igrač ili igračica koji ima minimalno 50 nastupa za seniorsku rukometnu reprezentaciju.

ili

 1. osvojenu medalju na Olimpijskim igrama, Svjetskom prvenstvu ili Europskom prvenstvu za seniore, onda nakon završenog osposobljavanja za trenere-usmjerenje rukomet mogu bez trenerske prakse upisati program usavršavanja.

NASTAVNI PLAN U PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA:

 1. Uvod u teorijska znanja
 2. Fiziologija sporta i vježbanja
 3. Sportska medicina
 4. Psihologija sporta
 5. Biomehanika
 6. Antropološka analiza
 7. Komunikologija
 8. Menadžment
 9. Metodika razvoja kondicijskih sposobnosti
 10. Metodika tehničko-taktičke pripreme
 11. Planiranje i programiranje treninga
 12. Kineziološka analiza tehnike
 13. Kineziološka analiza taktike
 14. Dijagnostika i kontrola treniranosti
 15. Zaštita na radu
 16. Praktična nastava*

*Prema članku 32. Pravilnika o standardima i normativima (NN 129/08), praktična nastava može se priznati na pisani zahtjev polaznika i uz priložene dokaze (potvrda kluba da je polaznik odradio nastavne sadržaje definirane praktičnom nastavom). Polaznici koji nisu oslobođeni praktične nastave istu će morati odraditi u matičnom klubu u trajanju od 13 radnih dana pod mentorstvom osobe koja zadovoljava uvjete propisane Nastavnim programom usavršavanja za poslove trenera rukometa.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

Nakon završetka programa usavršavanja i uspješno položene završne provjere, polaznici će dobiti Uvjerenje o usavršavanju za poslove trenera rukometa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • svjedodžba o završnom radu, ispitu ili maturi, diploma,
 • rodni list,
 • domovnica,
 • životopis,
 • uvjerenje o završenom osposobljavanju za poslove trenera rukometa,
 • dokaz pod točkom d) uvjeti upisa u program,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za trenera rukometa.

ŠKOLARINA:

Školarina u programu usavršavanja za poslove trenera rukometa definirana je brojem polaznika i iznosi:

 • od 22 do 24 polaznika – 5.000,00 kuna,
 • od 19 do 21 polaznika – 5.800,00 kuna,
 • od 15 do 18 polaznika – 7.400,00 kuna.

Školarinu je moguće platiti u tri mjesečne rate.

prvi dio (upisninu) polaznik plaća odmah,

– drugi dio u mjesecu kolovozu 2021. godine,

– treći dio školarine do 30. rujna 2021. godine.

Prvi dio (upisninu) u iznosu od 2.000,00 kuna potrebno je uplatiti do 30. lipnja 2021. godine na IBAN Hrvatske olimpijske akademije (Raiffeisenbank): HR7224840081104194576 (navesti ime i prezime, OIB polaznika, te svrhu: upisnina za program usavršavanja rukomet).

 

Preuzmite dokumente:

Raspis Rukomet 2021
Raspis Rukomet 2021
Raspis-rukomet-2021.pdf
253.0 KiB
165 Downloads
Detalji...