OSNOVNE INFORMACIJE O RAZVOJU RUKOMETA I EDUKACIJI TRENERA NA NIVOU REPUBLIKE HRVATSKE

1. KRATKI PREGLED POVIJESTI RUKOMETA U HRVATSKOJ 

Počeci igranja rukometa na nivou Hrvatske datiraju od 1932. godine kada se započinje sa organiziranjem utakmica VELIKOG RUKOMETA između srednjih škola u Zagrebu. Nakon velikog uspjeha među zagrebačkim srednjoškolcima, rukomet se počinje igrati i na području Bjelovara i Varaždina.

Osnivanjem Hrvatskog rukometnog saveza 19.12.1948. godine započinje se sa sustavnom edukacijom mladeži, sportskih radnika i sudaca odlaskom velikog broja rukometnih instruktora na ostala područja Hrvatske koja su bila rukometno ne informirana. Pri Hrvatskom rukometnom savezu 1948 godine započela je sa radom i Komisija za kadrove u sportu koju možemo smatrati pretećem Udruge trenera HRS-a., a za predsjednika je izabran profesor tjelesne i zdravstvene kulture Krešimir Pavlin. Razvoj sadašnjeg rukometa, koji je onda imao naziv «mali rukomet» započeo je u Zagrebu 12.02.1950. kada je odigrana i prva utakmica u dvorani.

«Veliki rukomet» se 1958. godine prestaje igrati te se sustavno započinje sa organizacijom državne lige u «malom rukometu».

1958. godine definitivno se prestaje igrati «veliki rukomet» te se sustavno započinje sa organizacijom državne lige u «malom rukometu».

2. POVIJEST I RAZVOJ EDUKACIJE TRENERA NA PODRUČJU HRVATSKE

Kao što smo i naveli u gornjem tekstu edukacija rukometnih trenera započela je organizirano 1948. godine odlaskom instruktora HRS-a na područja koja nisu imala nikakve informacije o rukometu te su počeli sa edukacijom igrača, trenera i sudaca. Godinu dana kasnije instruktori HRS-a započeli su i sa edukativno-informativnim radom u susjednim državama (Makedonija, Slovenija, Crna Gora).

Instruktori koji su vršili edukaciju na terenu bili su školovani na tečajevima koje je organizirao HRS. Dolaskom međunarodnih instruktora iz Njemačke Bernharda Kempe i Siegried Perrey u Beograd 1953. i 1954. godine ( gdje je održan tečaj za sve rukometne instruktore sa područja Jugoslavije) započinje se sa ozbiljnijim pristupom edukaciji trenera. Naravno, moramo istaknuti da se do 1958. godine sva pažnja posvećivala «velikom rukometu», ali smatramo važnim istaknuti dugu tradiciju edukacije trenera, bez obzira na veličinu rukometnog igrališta i broj igrača.

U razdoblju od 1948.-1952.  godine osposobljeno je za rad u rukometu 240 instruktora i 3 trenera.

1958. godine započinje raditi i «Jugoslovenska škola rukometa» koja se redovito organizirala na području Hrvatske, a tek mali broj njih organiziran je u Sloveniji, Srbiji i  Crnoj Gori.

1959. godine započinje sa radom Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu, na kojoj se educiraju rukometni treneri

1973. godine  Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu mijenja ime u Fakultet za fizičku kulturu. Od 2001. godine Fakultet za fizičku kulturu mijenja ime u Kineziološki fakultet.

1975. godine sustav edukacije osoba za rad u sportu propisan je od strane države koja je striktno odredila stupnjeve edukacije trenera. Po prvi puta treneri su podijeljeni u 3 nivoa edukacije; trener, viši trener i diplomirani trener ovisno o stupnju edukacije.

 1. siječnja 1976. godine u Porečuje održana Osnivačka konferencija Udruge trenera HRS-a na kojoj je prisustvovalo 146 trenera iz Hrvatske. U isto vrijeme je održana u Poreču i
 2. ŠKOLA RUKOMETA HRS-A. Na konferenciji su usvojeni opći akti i pravilnici Udruge trenera te izabrano predsjedništvo i usvojen program rada.

Nakon 1976. godine, UT HRS početkom svake godine organizira ŠKOLE RUKOMETA HRS-a na kojima prisustvuje veliki broj rukometnih trenera i predavača.

Nakon 1990. godine ŠKOLA RUKOMETA HRS-a mijenja naziv u SREDIŠNJI SEMINAR TRENERA HRS-a. U svibnju 2016. godine organizirati će se jubilarni 40. SREDIŠNJI SEMINAR TRENERA  HRS-a.

3. STRUKTURA EDUKACIJE TRENERA U HRVATSKOJ

Nakon kratkog povijesnog uvida, prezentirati ćemo vam trenutnu edukaciju rukometnih trenera u suradnji Hrvatskog rukometnog saveza, Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i Splitu, Sportskog učilišta  i Hrvatskog olimpijskog odbora- Hrvatska olimpijska akademija.

3.1. STUDIJSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU TRENERA – KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Stručni studij za izobrazbu trenera

Na dodiplomskom veleučilišnom stručnom studiju za stjecanje više stručne spreme i stručnog naziva školuju se studenti / studentice za zvanje: Stručni prvostupnik (baccalaureus) trenerske struke iz:

 • izabranog sporta (npr. atletike, hrvanja, juda, karatea, košarke, nogometa, odbojke, plivanja, ronjenja, rukometa, sportske gimnastike, streljaštva, tenisa, vaterpola…)
 • Fitnesa
 • Kondicijske pripreme sportaša
 • Sportske rekreacije

Studij traje tri školske godine ili šest semestara, pri čemu se zajedničke programske osnove slušaju tijekom I., III. i V. semestara, a predmeti sportske specijalnosti slušaju se u II. IV. i VI. semestru. Studij se za sada ustrojava i izvodi kao izvanredni studij.
Nakon što položi ispite iz svih predmeta, student /studentica studij završava polaganjem završnog ispita pred tročlanim povjerenstvom.

Specijalistički diplomski stručni studij

Kao logičan nastavak stručnog studija za izobrazbu trenera provodi se diplomski specijalistički stručni studij za izobrazbu trenera specijalista dodatna četiri semestra , odnosno dvije studijske godine.

Svi polaznici ovog programa završetkom studija stječu stručne kompetencije za rad u izabranom sportu, sportskoj rekreaciji, fitnesu ili kondicijskoj pripremi sportaša.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija svi polaznici stječu stručni naziv STRUČNI SPECIJALIST TRENERSKE STRUKE odgovarajućeg smjera.

Studenti koji završe bilo koji od navedenih stručnih studija (stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) završetkom studija ne stječu nastavničke kompetencije i ne mogu ni pod kojim uvjetima ostvariti pravo na zapošljavanje i rad u nastavnom procesu u odgojno-obrazovnim ustanovama.

SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Prema važećem Nastavnom planu i programu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije ovaj je studij, u svojoj biti, zamišljen, koncipiran i ustrojen prioritetno kao jedinstveni integrirani sveučilišni nastavnički studij kineziologije, isto kao i neki drugi nastavnički studiji, a koji polaznike studija osposobljava za budući neposredni rad u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u odgojno-obrazovnim ustanovama od osnovne škole do fakulteta i čijim završetkom polaznici stječu akademski naziv magistra kineziologije u edukaciji.

Sukladno tome svi pristupnici, nakon položenog razredbenog ispita, upisuju se na Kineziološkom fakultetu na jedinstveni integrirani petogodišnji sveučilišni nastavnički studij kineziologije.

Prilikom upisa u VII. (sedmi) semestar studija, uz obvezni edukacijski modul, studenti obvezno upisuju, po vlastitom izboru, i još jedan modul iz područja primijenjene kineziologije koji će tim studentima dati po završetku studija i dopunsku visoku kvalifikaciju i za rad u području izabranog sporta, ili sportske rekreacije, ili kineziterapije ili sportskog menadžmenta.

Ovakav model studiranja, usklađen s ECTS bodovnim sustavom odnosno bolonjskim procesom, temeljito je raspravljen i jednoglasno prihvaćen na Fakultetskom vijeću i svim drugim nadležnim tijelima Kineziološkog fakulteta, kao model koji apsolutno danas, a gledano i perspektivno, najviše odgovara potrebama nastave tjelesne i zdravstvene kulture na svim razinama odgoja i obrazovanja kao i svakodnevnim potrebama sporta i sportske prakse uopće. On je po ocjeni predlagača istodobno i dovoljno fleksibilan i elastičan da svim upisanim studentima uz primjeran rad i zalaganje omogući u razumnom roku završetak studija.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije student stječe potrebne kompetencije za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na svim stupnjevima odgoja iobrazovanja (od predškolskog do visokoškolskog) i akademski naziv MAGISTAR KINEZIOLOGIJE (U EDUKACIJI), skraćeno MAG.CIN., te u skladu s izabranim modulom i dopunske kompetencije za rad ujednom od područja primijenjene kineziologije.

Druga kompetencija iz izabranog područja primijenjene kineziologije dodaje se prvom akademskomnazivu, a iz sadržaja isprave o završenom studiju mora biti jasno vidljiv i potpuni akademski naziv s dvijekvalfikacije kojeg je stekao završeni student integriranog sveučilišnog studija kineziologije (MAGISTAR KINEZIOLOGIJE U EDUKACIJI I SPORTU, ili SPORTSKOJ REKREACIJI, ili KINEZITERAPIJI, ili SPORTSKOM MENEDŽMENTU).

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi slijedeće programe poslijediplomskih studija:

 • poslijediplomski doktorski studij kineziologije(dr.sc.kineziologije – 3.godine-VI semestara)
 • poslijediplomski specijalistički studiji primijenjene kineziologije u edukaciji
 • poslijediplomski specijalistički studiji primijenjene kineziologije u rekreaciji
 • poslijediplomski specijalistički studiji primijenjene kineziologije u sportu
 • poslijediplomski specijalistički studij  (mag. kineziologije specijalist) –III. semestra

3.2 Edukacija rukometnih trenera pri Hrvatskom olimpijskom odboru i Sportskom učilištu

Hrvatski olimpijski odbor u suradnji sa HRS-om organizira od 1991 godine Tečaj za rukometne trenere u trajanju dva semestra ili godine dana. Nastava se održava na različitim lokacijama. Polaznici tečaja imaju 8 općih predmeta, 3 specijalistička i predagošku praksu. Nakon položenih svih ispita dobivaju diplomu trenera rukometa.

U 2016. godini sa svojim je radom započelo i Sportsko učilište sa istim programom osposobljavanja kao i HOA.

Tabela 1. PRIKAZ SUSTAVA EDUKACIJE RUKOMETNIH TRENERA U  HRVATSKOJ

Licence-za-web

4. OPĆE ODREDBE PROPISNIKA  TRENERA HRS – A O RANGIRANJU TRENERA S OBZIROM NA STUPANJ EDUCIRANOSTI

Hrvatski rukometni savez izradio je Propisnik kojim se reguliraju vrste licenca koje trener može posjedovati s obzirom na stupanj educiranosti. Licence smo rangirali prema slijedećim stupnjevima edukacije:

„MASTER-PRO“ LICENCA

Master-PRO licencu dodjeljuje Europski rukometni savez (EHF) u suradnji sa Hrvatskim rukometnim savezom svim trenerima koji su završili Master tečaj. Svi treneri trebaju priložiti diplomu MASTER TRENERA te im se u roku 3 dana izdaje Master-PRO licenca. Hrvatski rukometni savez nominira trenere za Master tečaj s time da treneri moraju imati:

 • A trenersku licencu,
 • minimalno 5 godina rada u I HRL ili sa nacionalnom reprezentacijom

Master tečaj treneri iz Hrvatske  mogu završiti u bilo kojoj državi koja je potpisnica RINCK CONVENTION.

„A“ LICENCA

„A“ licencu mogu dobiti treneri sa:

 • stečenim doktoratom znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija i s obranjenim doktorskim radom iz rukometa;
 • stečenim magisterijem znanosti i obranjenim magistarskim radom iz rukometa;
 • završenim specijalističkim magistarskim poslijediplomskim studijem iz kineziologije sport – rukomet;
 • završenim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem i stečenim stručnim nazivom „prof. fizičke kulture“ ili „prof. kineziologije“ – izborni predmet (usmjerenje) rukomet;
 • završenim preddiplomskim i diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem kineziologije i stečenim ak. nazivom magistar kineziologije – izborni modul rukomet;
 • završenim dvogodišnjim trenerskim studijem i stečenom VŠS i stručnim nazivom „viši sportski trener rukometa“;
 • završenim dvoipolgodišnjim stručnim studije za izobrazbu trenera (izvan i po ECTS programu) i stečenim stručnim nazivom „viši sportski trener rukometa“;
 • završenim trogodišnjim stručnim studijem za izobrazbu trenera i stečenim stručnim nazivom „stručni prvostupnik (baccalaureus) trenerske struke iz rukometa“;
 • završenim jednoipolgodišnjim specijalističkim diplomskim stručnim studijem za izobrazbu trenera i stečenim stručnim nazivom „stručni specijalist trenerske struke iz rukometa“;
 • osoba koja je kao član rukometne nacionalne selekcije (trener) osvojila medalju na olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadrova u sportu;

Za „A“ licencu je  važno da su treneri  uspješno obranili diplomski, magistarski ili doktorski rad iz područja rukomet te da imaju minimalno 300 sati izborni modul (rukomet).

 

„B“ LICENCA

„B“ licencu mogu dobiti treneri koji su:

 • Završili Pedagošku akademiju – nastavnik  Tjelesne i zdravstvene kulture  do 1968. godine
 • Završili ustanovu za osposobljavanje kadrova u športu-usmjerenje rukomet

( Hrvatska olimpijska akademija, Sportsko učilište ili Fakultet za fizičku   kulturu/Kineziološki fakultet)

Za „B“ licencu je jedan od uvjeta da su treneri imali završni rad na temu rukomet te da imaju minimalno 140 sati usmjerenja rukomet i 100 sati stručno – trenerske prakse u rukometu kod mentora koji je nominiran od strane HRS/HOO/KF.

 

„C“ LICENCA

„C“ licencu mogu dobiti treneri koji su:

 • profesori kineziologije i prvostupnici koji nisu usmjerili rukomet  već neki drugi izborni modul: kondicijska priprema sportaša, kineziološka rekreacija, osnovne kineziološke transformacije (OKT) ili neki drugi modul, a u okviru preddiplomskog studija su odslušali  75 sati rukometa. Svi treneri koji nemaju usmjerenje rukomet mogu upisati dodatno usmjerenje rukomet i kada ga završe steknu uvjete za rad kao trener rukometa tj. A licencu.

Za „C“ licencu je uvjet da su treneri odslušali  minimalno 75 sati  rukometa te da su minimalno dvije (2) godine bili igrači rukometnog kluba u republici Hrvatskoj. U tu svrhu trebaju Udruzi trenera HRS-a predočiti potvrdu od rukometnog kluba te zapisnike sa rukometnih utakmica iz kojih je vidljivo da su nastupali za navedeni klub u najmanje dvije (2) natjecateljske sezone.

„D“ LICENCA – Animator za rukomet u vrtićimaSukladno projektu Rukomet u vrtićima Vrtko koji se realizira u suradnji sa Europskom rukometnom federacijom, HRS je dužan educirati trenere/odgajatelje koji će raditi sa polaznicima projekta u dobi od 3 – 7 godina. Sukladno tome svi polaznici trebaju odslušati internu edukaciju za Rukomet u vrtićima u trajanju 22 sata koji je odobren od EHF.

„D“ licenca se dodjeljuje treneru/trenerici koji su licencirani te posjeduju jednu od četiri licence; EHF PRO, A, B ili C te /odgojiteljima koji imaju:
• završenu višu stručnu spremu za zanimanje odgojitelja predškolske djece (završen preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij te studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima) ili završenu visoku stručnu spremu za zanimanje odgojitelja predškolske djece (završen diplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja).

Za „D“ licencu uvjet je da su odgajatelji/treneri završili internu online edukaciju za rukomet u vrtićima Vrtko u trajanju od 22 sata koji je odobren od EHF.

5. SMJERNICE EDUKACIJE TRENERA U HRVATSKOJ

Hrvatski rukometni savez svjesan je da Hrvatska kao mala i tržišno-sportski nedovoljno  razvijena zemlja, ne može trenerima pružiti maksimalne uvjete za rad i napredak.Veliki broj trenera zbog loše financijske situacije u klubovima odlazi u druge države ( njih 50)koje im mogu osigurati kvalitetan rad i napredak. S obzirom na veliki broj licenciranih trenera ( njih 600 ) koji trenutno radi u hrvatskim klubovima, naš prioritet je da podignemo nivo cjelo životne educiranosti trenera. Zbog toga je i obavezan dolazak na Središnji seminar koji se organizira u trajanju 3 dana tijekom Festivala rukometa. Treneri zbog nedovoljnih materijalnih sredstava zanemaruje dodatnu edukaciju, ali veliki broj ih je zainteresiran za daljnu edukaciju, putem regionalnih seminara te fokusiranjem nastave u jednom mjestu. Hrvatski rukometni savez financira i odlazak trenera na međunarodne seminare u suradnji sa Europskom rukometnom federacijom. Poseban naglasak je stavljen na edukaciju mladih trenerica uz potporu Odbora za ženski rukomet EHF.  Želimo naglasiti odličnu suradnju sa Europskim rukometnim savezom te smo od 2004.  članovi Međunarodnog udruženja trenera RINCK CONVENTION u svrhu prepoznavanja i izjednačavanja licenci hrvatskih trenera u 35 europskih zemalja.  Međunarodna rukometna federacija  (IHF) je uvrstila  dr. sc. Lidiju Bojić-Ćaćić (instruktoricu za ženski rukomet  HRS-a ) na popis 38 svjetskih lektora-predavaka IHF  među kojima je su samo tri žene na nivou cijelog svijeta, a sve u svrhu edukacije rukometnih trenera u nerazvijenim zemljama.

Hrvatski rukometni savez započeo je sa pripremama da  tijekom Europskog prvenstva za muškarce (EURO 2018.) u Hrvatskoj organizira 1. dio tečaja za EHF PRO licencu (Master tečaj) sve u suradnji sa EHF-om te da tijekom 2018. organiziramo preostala dva dijela tečaja za trenere iz Republike Hrvatske.  Upravni odbor EHF-a u 2016. godini odlučio je da od natjecateljske sezone 2020./2021. samo treneri sa EHF PRO LICENCOM mogu voditi ekipe u natjecanjima EHF-a (europska prvenstva, liga prvaka itd.) te smo dužnim svim našim trenerima organizirati edukaciju za Master licencu EHF PRO trenera u Hrvatskoj.