Trenutno pregledavate Prijava za izvanredni studij “Izobrazba trenera”  u ak. 2017./18. za smjerove fitnes i kondicijska priprema sportaša, sportska rekreacija i razni sportovi

Prijava za izvanredni studij “Izobrazba trenera” u ak. 2017./18. za smjerove fitnes i kondicijska priprema sportaša, sportska rekreacija i razni sportovi

  • Kategorija objave:Novosti / Upisi

Sveučilište u Zagrebu
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Horvaćanski zavoj 15, Zagreb
www.kif.unizg.hr

Studijski program:

IZOBRAZBA TRENERA, preddiplomski stručni studij, izvanredni, trajanje 3 godine

1.) Na studiju IZOBRAZBA TRENERA, preddiplomski stručni studij, izvanredni, u ak. 2017./18. godini mogu se prijaviti slijedeći studijski smjerovi: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA i RAZNI SPORTOVI (studijska usmjerenja: Akrobatski Rock and Roll, Atletika, Badminton, Bejzbol, Biciklizam, Biljar, Boks, Dizanje utega, Hokej na travi, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Kickboxing, Klizanje, Konjički sport, Košarka, Kuglanje, Mačevanje, Nogomet, Odbojka, Pikado, Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Stolni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Vaterpolo i Veslanje).
Nastava na studiju organizira se u ukupnom trajanju 15-18 dana koncentrirane nastave po semestru i izvodi se, u pravilu, u dvije sesije u trajanju 7-9 radnih dana.
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) na temelju uspjeha u srednjoj školi do 200 bodova
b) na temelju položenih ispita državne mature do 250 bodova
➢ Hrvatski jezik do 90 bodova
➢ Matematika do 80 bodova
➢ Strani jezik do 80 bodova
c) na temelju izvršene provjere motoričkih znanja i/ili sposobnosti do 450 bodova
(pristupnik koji na razredbenom ispitu na provjeri motoričkih sposobnosti i/ili specifičnih motoričkih znanja ostvari ukupno manje od 160 bodova nije ostvario razredbeni prag).
d) na temelju postignutog sportskog statusa
➢ sportaš I. kategorije 100 bodova
➢ sportaš II. kategorije 95 bodova
➢ sportaš III. kategorije 90 bodova
➢ sportaš IV. kategorije 85 bodova
➢ sportaš V. i VI. kategorije 80 bodova
Pripadajući bodovi po osnovi postignutog sportskog statusa priznaju se svim aktualnim kategoriziranim sportašima i to neovisno koje studijsko usmjerenje upisuju.
Ukupan broj ostvarenih bodova po osnovi ostvarene kategorizacije ne može biti veći od 100.
Iznimno, pristupnicima vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske (od I. do VI. kategorije) priznaje se pravo izravnog upisa na studij ukoliko upisuju studijsko usmjerenje iz sporta u kojemu imaju ostvarenu kategoriju, ako polože ispite državne mature i pod uvjetom da zadovolje na provjeri znanja plivanja.
2.) Uvjeti upisa na studij
1. Školska sprema
1) Završne srednja škola u četverogodišnjem trajanju;
2) Položena državna matura (obvezni dio državne mature: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na B – osnovnoj razini)1;
2. Specifična stručna znanja i kvalifikacije
2.1. za pojedina sportska studijska usmjerenja
➢ u izabranoj grani sporta stečen status vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša Hrvatske (I.-VI. kategorija po kriterijima HOO-a); ili potvrdu nacionalnog odnosno županijskog, gradskog ili općinskog sportskog saveza o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta; ili završeni tečaj za trenere i dvogodišnji trenerski staž u odgovarajućoj grani sporta;
2.2. za studijski smjer fitnesa i kondicijske pripreme sportaša
➢ potvrda odgovarajućeg fitnes ili aerobik centra ili sportskog kluba o organiziranom bavljenju sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnošću u trajanju od najmanje 2 godine (obvezna);
➢ najmanje dvogodišnje trenažno iskustvo (poželjno);
2.3. za studijski smjer sportske rekreacije
➢ potvrda odgovarajućeg sportsko-rekreacijskog centra ili udruge o organiziranom bavljenju nekom sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnošću u trajanju od najmanje dvije godine (obvezna);
➢ najmanje dvogodišnje trenažno iskustvo (poželjno).
3. Odgovarajući zdravstveni status
4. Položen razredbeni ispit
3.) Prijava za upis
Prijave za upis vrše se elektronički putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.
Osim prijave za upis na studij, koju pristupnici izravno unose u NISpVU, pristupnici su također dužni predati izravno Kineziološkom fakultetu prijavu za razredbeni ispit (dodatna provjera motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih znanja), potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti uredno ovjerenu ISKLJUČIVO od specijaliste medicine rada i sporta/specijaliste sportske medicine, ispunjen obrazac Izjave i uplatnicu za troškove razredbenog postupka (uplata u iznosu od 500,00 kn vrši se na žiro račun Kineziološkog fakulteta IBAN HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj OIB (pristupnika) – šifra studija2 – 10, model:67, šifra namjene STDY.
Pristupnici mogu prijaviti i izaći na razredbeni ispit na sve studijske smjerove, od čega za izlazak na prvi razredbeni ispit plaćaju 500,00 kuna, a za svaki slijedeći po 300,00 kuna.
Isto tako, pristupnici koji izlaze i na razredbeni ispit za studij KINEZIOLOGIJA, izlazak na razredbeni ispit za upis na neki od studijskih smjerova na izvanrednom preddiplomskom stručnom studiju IZOBRAZBA TRENERA plaćaju posebno za svaki od studijskih smjerova po 300,00 kuna.
Pristupnici koji su se istodobno prijavili u NISpVU za upis na redoviti i izvanredni studijski smjer KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA ili FITNES, predaju Kineziološkom fakultetu DVIJE prijave za razredbeni ispit, JEDNU potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti i plaćaju JEDAN izlazak na razredbeni ispit.

1* Iznimno, kandidati koji su završili srednju školu šk. godine 2008./09. i ranije mogu i bez položenih ispita državne mature ravnopravno kandidirati s ostalim pristupnicima za upis na željeni studij, s tim da po kriteriju državne mature na rang-listi prioriteta za upis na studij ne ostvaruju nikakve bodove.
2* ŠIFRE STUDIJA: Fitnes-31, Kondicijska priprema sportaša-32, Sportska rekreacija-33, Akrobatski Rock and Roll-341, Atletika-342, Badminton-3430, Bejzbol-3428, Biciklizam-3431, Biljar-343, Boks-344, Dizanje utega-3432, Hokej na travi-345, Hrvanje346, Jedrenje-347, Jedrenje na daski-3433, Judo-348, Kajakaštvo-349, Karate-3424, Kickboxing-3410, Klizanje-3411, Konjički sport-3434, Košarka-3412, Kuglanje-3413, Mačevanje-3435, Nogomet-3414, Odbojka-3415, Pikado-3416, Ples-3417, Plivanje-3418, Ritmička gimnastika-3426, Rukomet-3419, Skijanje-3420, Sportska gimnastika-3421, Stolni tenis-3436, Streličarstvo-3439, Streljaštvo-3425, Taekwondo-3422, Tenis-3423, Triatlon-3437, Vaterpolo-3429, Veslanje-3438).

Prijava za razredbeni ispit s navedenom dokumentacijom predaje se osobno u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta od 5. 6. – 9. 6. 2017. godine, u vremenu od 10 do 13 sati ili se u istom roku šalje poštom preporučeno na adresu Kineziološki fakultet, 10000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (s naznakom za razredbeni ispit).
Svi potrebni obrasci ( Obrazac prijave za razredbeni ispit, Obrazac potvrde o zdravstvenoj sposobnosti i Obrazac izjave) dostupni su na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta (http://www.kif.unizg.hr/studiji/upisi 2017).
Uz prijavu za dodatnu provjeru posebnih znanja i sposobnosti pristupnici prilažu:
1. kraći životopis (sportski)
2. za upis na:
2.1. jedno od sportskih studijskih usmjerenja
➢ rješenje HOO-a o stečenom statusu vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša Hrvatske (I.-VI. kategorija) u izabranoj grani sporta; ili potvrdu nacionalnog odnosno županijskog, gradskog ili općinskog sportskog saveza o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta; ili završeni tečaj za trenere i dvogodišnji trenerski staž u odgovarajućoj grani sporta;
2.2. za studijski smjer fitnesa i kondicijske pripreme sportaša
➢ potvrda odgovarajućeg fitnes ili aerobik centra ili sportskog kluba o organiziranom bavljenju sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnošću u trajanju od najmanje 2 godine (obvezna);
➢ najmanje dvogodišnje trenažno iskustvo (poželjno);
2.3. za studijski smjer sportske rekreacije
➢ potvrda odgovarajućeg sportsko-rekreacijskog centra ili udruge o organiziranom bavljenju nekom sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnošću u trajanju od najmanje dvije godine (obvezna);
➢ najmanje dvogodišnje trenažno iskustvo (poželjno).
Prijave za upis na studij u rujanskom roku za nepopunjena upisna mjesta na svim studijskim smjerovima primat će se od 1. 9. do 6. 9. 2017. godine.
3.) Razredbeni ispit
Svi pristupnici prijavljeni na natječaj za upis za studij na bilo koji od studijskih smjerova podliježu razredbenom ispitu. Razredbeni ispit održat će se u srijedu, 5. 7. 2017. s početkom u 8.00 sati na Kineziološkom fakultetu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Razredbeni ispit obuhvaća:
1. provjeru znanja plivanja;
2. provjeru specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.
Nepovoljna ocjena znanja plivanja isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
Motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za pojedini studijski smjer.
Rang lista prioriteta za upis na studij sastavlja se odvojeno za svaki studijski smjer (fitnes, kondicijska priprema sportaša, sportska rekreacija i razni sportovi).
Rezultati razredbenog ispita biti će objavljeni najkasnije u četvrtak, 6. 7. 2017. do 12.00 sati.
Na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu (strani državljani putovnicu), kupaće gaćice (plivaći kostim), te odgovarajuću sportsku odjeću i obuću.
Razredbeni ispit u eventualnom rujanskom roku održat će se u subotu, 11. 9. 2017. s početkom u 8.00 sati.
Rezultati razredbenog ispita za mogući rujanski rok biti će objavljeni najkasnije do ponedjeljka, 11. 9. 2017. do 12.00 sati.
Eventualno nepopunjena upisna mjesta na bilo kojem od studijskih smjerova po završetku razredbenog ispita u rujanskom roku rasporedit će se ravnomjerno na preostale studijske smjerove prema integriranoj jedinstvenoj rang-listi prioriteta za upis na studij sačinjenoj za sve studijske smjerove.
4.) Upis na studij
Upis na studij provodit će se od 18. 7. 2017. na dalje, a u eventualnom rujanskom roku od 20. 9. 2017. prema obavijesti koja će biti oglašena na internetskoj stranici KIF-a.
Visina participacije za troškove studija na izvanrednom preddiplomskom stručnom studiju IZOBRAZBA TRENERA za ak. 2017./18. godinu iznosi 11.000,00 kn po studijskoj godini s mogućnošću plaćanja u 4 rate.
5.) Stručne kompetencije i stručni naziv koji se stječe završetkom studija
Po završetku studija polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE : FITNESA ili KONDICIJSKE PRIPREME SPORTAŠA ili SPORTSKE REKREACIJE ili IZABRANOG SPORTA: (Akrobatski Rock and Roll, Atletika, Badminton, Bejzbol, Biciklizam, Biljar, Boks, Dizanje utega, Hokej na travi, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Kickboxing, Klizanje, Konjički sport, Košarka, Kuglanje, Mačevanje, Nogomet, Odbojka, Pikado, Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Stolni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Vaterpolo i Veslanje).
6.) Obavijesti
Sve ostale obavijesti o studiju mogu se dobiti u Uredu predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera ili u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, na tel. 01/3658-623 ili 3658-625.

Prilog br. 1. –  Natječaj – Izobrazba trenera:

Natječaj -IZOBRAZBA TRENERA, Izvanredni Studij 2017-2018
Natječaj -IZOBRAZBA TRENERA, Izvanredni Studij 2017-2018
Natjecaj-IZOBRAZBA-TRENERA-izvanredni-studij-2017-2018.pdf
Pregledaj objavu
270.1 KiB
974 Downloads
Detalji...

Prilog br. 2. –  Obrasci za prijavu:

OBRASCI ZA PRIJAVU-Izobrazba Trenera, Izvanredni Studij
OBRASCI ZA PRIJAVU-Izobrazba Trenera, Izvanredni Studij
OBRASCI-ZA-PRIJAVU-Izobrazba-trenera-izvanredni-studij.pdf
Pregledaj objavu
744.1 KiB
865 Downloads
Detalji...

Prilog br. 3. –  Upute za prijavu za one koji su polagali državnu maturu:

SAŽETAK-upute Za  Prijavu 2017  IZOBRAZBA TRENERA (kandidati Koji Su Polagali Državnu Maturu)
SAŽETAK-upute Za Prijavu 2017 IZOBRAZBA TRENERA (kandidati Koji Su Polagali Državnu Maturu)
SAZETAK-upute-za-prijavu-2017.-IZOBRAZBA-TRENERA-kandidati-koji-su-polagali-drzavnu-maturu.pdf
Pregledaj objavu
370.3 KiB
818 Downloads
Detalji...

Prilog br. 4. –  Upute za prijavu za one koji su srednju završili prije 2009./10.:

SAŽETAK-upute Za  Prijavu 2017  IZOBRAZBA TRENERA (kandidati Koji Su Srednju školu Završili Prije 2009 -10 )
SAŽETAK-upute Za Prijavu 2017 IZOBRAZBA TRENERA (kandidati Koji Su Srednju školu Završili Prije 2009 -10 )
SAZETAK-upute-za-prijavu-2017.-IZOBRAZBA-TRENERA-kandidati-koji-su-srednju-skolu-zavrsili-prije-2009.-10..pdf
Pregledaj objavu
376.9 KiB
917 Downloads
Detalji...

Prilog br. 5. –  Prijedlog ustanova medicine rada:

PRIJEDLOG USTANOVA MEDICINE RADA.
PRIJEDLOG USTANOVA MEDICINE RADA.
PRIJEDLOG-USTANOVA-MEDICINE-RADA..pdf
Pregledaj objavu
459.0 KiB
1455 Downloads
Detalji...