Prof. dr. sc. Dinko Vuleta

Jedan od utemeljitelja prvog statuta Udruge trenera Hrvatskog rukometnog saveza

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
Zagreb, Metalčeva 5/III

S T A T U T
UDRUGE RUKOMETNIH TRENERA
HRVATSKOG RUKOMETNOG SAVEZA

Zagreb, ožujak 2019. godine

Izborna Skupština UDRUGE TRENERA HRVATSKOG RUKOMETNOG SAVEZA, na svom zasjedanju održanom u Zagrebu dana 04.03.2019. donijela je izmjene i dopune Statuta od 29.06.1996. izmjenjenog 06.06.2000. 27.11.2009., 19.03.2014. te usvojila slijedeći pročišćeni tekst:

I. O P Ć E   O D R E D B E

članak 1.

Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza (u daljnjem tekstu: Udruga), je dragovoljna i interesna udruga građana – trenera s područja Republike Hrvatske.
Udruga zastupa interese svojih članova na stručnom, ekonomskom i socijalnom području i zalaže se za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i interesa svojih članova.
Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

članak 2.

Ciljevi Udruge su:
• unapređivanje stručnog rada rukometnih trenera na temeljima znanstvenih i suvremenih metoda rada;
• zaštita interesa članova Udruge u skladu s pravima i dužnostima zaposlenih na temelju kolektivnih ugovora i pozitivnih zakonskih propisa, kao i vlastitim odlukama organa Udruge;
• stručna pomoć rukometnim trenerima prilikom sklapanja ugovora s klubovima;
• izgrađivanje i provođenje svih zakonskih oblika i metoda na ostvarivanju ciljeva Udruge;
• zaštita stručnog i profesionalnog statusa članova Udruge u radu u Republici Hrvatskoj;
• objektivno vrednovanje i stimuliranje stručnog rada u Republici Hrvatskoj;
• izgrađivanje prijedloga, stavova, mišljenja i inicijativa o svim pitanjima od zajedničkog interesa za članove Udruge.

članak 3.

Organi Udruge svoje opće akte i druge odluke donose samostalno u skladu s odredbama ovog Statuta.

članak 4.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga surađuje s udrugama rukometnih trenera u zemlji i inozemstvu, odgovarajućim stručnim institucijama, rukometnim klubovima i njihovim udrugama, Hrvatskim rukometnim savezom kao i ostalim rukometnim savezima u Hrvatskoj.

članak 5.

Glede daljnjeg izgrađivanja i unapređivanja sustava stručnog rada članova Udruge, Udruga se može učlaniti u slične udruge u zemlji i inozemstvu.

članak 6.

U donošenju općih akata i drugih odluka kao i u izgrađivanju prijedloga, mišljenja i inicijativa, Udruga je neovisna od drugih organa, institucija, političkih stranaka, klubova i njihovih udruga.

članak 7.

• Udruga ima svojstvo pravne osobe.
• Udruga trenera ima svoj žiro račun u sklopu marketinga HRS-a.
• Udrugu predstavljaju i zastupaju: predsjednik, dopredsjednik i tajnik Upravnog odbora Udruge.
• Sjedište Udruge je u Zagrebu, Metlačeva 5/III.
• Naziv Udruge glasi: UDRUGA TRENERA HRVATSKOGA RUKOMETNOG SAVEZA.
• Skraćeni naziv Udruge je: UTHRS.
• Udruga ima svoj žig, koji je okruglog oblika i na kojem piše: UDRUGA TRENERA HRVATSKOG RUKOMETNOG SAVEZA po obodu žiga a u sredini je grb Udruge. Udruga ima svoj grb koji je okruglog oblika. Grb se sastoji od kruga od kojega polovicu ispunjava šahovnica (u donjem dijelu), a u gornjem dijelu je natpis UT HRS-a i rukometna lopta. U većem krugu nalazi se hrvatski i engleski naziv za Udrugu trenera.

II. Č L A N S T V O   U   U D R U G I   T R E N E R A

članak 8.

Udrugu čine svi rukometni treneri s područja Republike Hrvatske koji se dragovoljno izjasne da žele biti njezini članovi.
Članovi Udruge po osobnoj želji mogu biti i druge osobe, koje imaju ili žele imati odgovarajuće stručne kvalifikacije neophodne za obavljanje posla rukometnog trenera.
Članovi Udruge mogu biti i strani državljani, treneri iz inozemstva, koji prihvaćaju normativne akte Udruge.

članak 9.

Rukometni treneri se učlanjuju u Udrugu na temelju svojih interesa i u cilju njihovog ostvarivanja, bez obzira na političku, nacionalnu, socijalnu i vjersku pripadnost.
Učlanjenje se vrši davanjem pisane izjave da rukometni trener želi biti član Udruge.
Oblik i sadržaj pisane izjave iz prethodnog stavka utvrđuje nadležni organ Udruge.

članak 10.

Davanjem pisane izjave član Udruge prihvaća Statut Udruge i pristaje za financiranje određenih djelatnosti Udruge uplaćivati članarinu, visinu koje utvrđuje Upravni odbor Udruge, a na način i u vremenu koji utvrdi isti organ.

članak 11.

Svaki član Udruge ima elektronsku člansku iskaznicu u bazi podataka čiji sadržaj i oblik utvrđuje Upravni odbor Udruge.
O članstvu u Udruzi vodi se posebna evidencija.

članak 12.

Član Udruge ima pravo na:
• iznošenje osobnih mišljenja prilikom donošenja odluka, stavova, prijedloga i inicijativa od značaja za rad Udruge;
• biranje članova u organe Udruge kao i biti biran u ove organe;
• davanje prijedloga za izbor nositelja dužnosti u organima Udruge kao i biti biran za nositelja dužnosti u tim organima;
• pravnu zaštitu i pravnu pomoć na način i po postupku koji utvrđuje Upravni odbor Udruge;
• korištenje stručnih, statističkih i drugih podataka od interesa za njegov rad na način i po postupku koji utvrđuje Upravni odbor Udruge;
• kontrolu rada i pokretanje inicijative za utvrđivanje kolektivne ili pojedinačne odgovornosti organa Udruge ili nositelja dužnosti u organima Udruge;
• učlanjenje u udrugu radi zaštite i osiguranja svojih prava u statusnom odnosu s klubovima.  

članak 13.

Član Udruge ima obvezu:
• pridržavati se kodeksa ponašanja članova Udruge;
• u skladu s odlukama Upravnog odbora Udruge aktivno se uključivati u izgrađivanje stavova i mišljenja o pitanjima od interesa za rad Udruge;
• sudjelovati u radu godišnjih seminara trenera;
• član Udruge je također obvezan plaćati članarinu u visini i na način utvrđen odlukama Udruge;

članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:
• istupanjem člana Udruge na temelju njegove pisane izjave;
• brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine;
• isključenjem.

članak 15.

Prestankom članstva u Udruzi prestaju sva prava i obveze člana u odnosu na Udrugu i imovinu Udruge.
Uplaćena članarina se ne vraća.

članak 16.

Član može biti isključen ako djeluje suprotno interesima Udruge, odnosno Statutu i programima rada Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.
O žalbi na odluku o isključenju, koja se može podnijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o isključenju, odlučuje Skupština Udruge.
Odluka Skupštine Udruge trenera o žalbi je konačna.

članak 17.

Inicijativu za donošenje odluke o isključenju mogu podnijeti najmanje 6 (šest) članova Udruge i svaki organ Udruge.
Inicijativa se pokreće u pisanoj formi i dostavlja Upravnom odboru Udruge.
O inicijativi i o tome da li će se pokrenuti postupak za isključenje ili će odluku o isključenju odmah donijeti, odlučuje Upravni odbor Udruge.

članak 18.

Član protiv kojeg je pokrenut postupak za isključenje ne može do konačne odluke vršiti dužnosti u organima Udruge.

članak 19.

Član Udruge koji je brisan iz evidencije ili je isključen iz članstva, može na osobni zahtjev ili na inicijativu nekog organa Udruge ponovo postati članom Udruge.

III. CILJEVI I ZADACI UDRUGE TRENERA HRS-a

članak 20.

Udrugu predstavljaju organi Udruge utvrđeni ovim statutom.
U cilju ostvarivanja svrhe udruživanja iz članka 2. ovog statuta, Udruga:
• utvrđuje stavove o pitanjima od interesa za svoje članstvo, a koji se naročito odnose na ekonomski, socijalni, pravni i stručni status svojih članova, stjecanja stručnih zvanja, korištenja stručnih, statističkih i drugih podataka itd.;
• određuje metode i oblike ostvarivanja interesa svojih članova;
• uređuje sadržaj, postupak i način ostvarivanja stručne pomoći za članove Udruge;
• uređuje i osigurava ostvarivanje materijalne pomoći članovima Udruge iz sredstava Udruge;
• utvrđuje sustav prikupljanja i korištenja stručnih, statističkih i drugih podataka od značaja za rad članstva;
• utvrđuje pravila ponašanja članova Udruge u njihovom radu;
• utvrđuje kriterije, mjerila, postupak i vrstu nagrada i priznanja kojim se vrednuju rezultati članova Udruge;
• utvrđuje vidove financiranja i način korištenja financijskih sredstava za svoju djelatnost;
• vrši planiranje i izrađuje program svoga rada;
• vrši organiziranje seminara, savjetovanja i drugih metoda i oblika u stjecanja i provjeravanju stručnih kvalifikacija svojih članova;
• utvrđuje sustav vođenja evidencije svojih članova;
• daje prijedloge i mišljenja u svezi s izborom trenera koji rukovode odgovarajućim reprezentativnim selekcijama;
• ostvaruje suradnju s organima Hrvatskog rukometnog saveza i njihovim stručnim tijelima, klubovima i udrugama klubova, trenerskim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sa drugim organima i organizacijama;
• uređuje način svoga rada;
• vrši izbor i imenovanja članova svojih organa i organizacija od interesa za Udrugu;
• vrši i druge poslove od interesa za ostvarivanje vlastitih ciljeva.

članak 21.

Prigodom utvrđivanja stavova o pitanjima od interesa za svoje članstvo, organi Udruge polaze od ciljeva utvrđenih ovim Statutom kao i od ciljeva utvrđenih osnovnim dokumentima Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog rukometnog saveza, odredbi općih i kolektivnih ugovora, kao i od načela utvrđenih aktima međunarodnih organizacija u koje se Udruga dragovoljno učlanila.
U izgrađivanju svojih stavova organi Udruge su dužni sveobuhvatno razmotriti sve inicijative i prijedloge članova Udruge, te tom prilikom polaziti od interesa Udruge kao cjeline, kao i svakog člana ponaosob kada je to moguće.

članak 22.

Poradi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga koristi sve legalne oblike i metode utvrđene pozitivnim zakonskim propisima, kao i općim i kolektivnim ugovorima, a koji podrazumijevaju naročito:
• isticanje zahtjeva organima Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskom rukometnom savezu, udrugama klubova, kao i organima sindikata i drugim institucijama u kojima se odlučuje ili se može odlučivati o pitanjima od interesa za članove Udruge;
• pravo zakonske inicijative;
• upozorenja na opravdanost zahtjeva članova Udruge;
• posredovanje i arbitražu;
• pregovaranje, usaglašavanje i dogovaranje;
• bojkot odluka i akcija koje su u suprotnosti s interesima članova Udruge kao i prava na štrajk.

članak 23.

Poradi značaja koji ostvarivanje pravne zaštite i pravne pomoći ima za članove Udruge, posebnom odlukom Upravnog odbora Udruge, uređuje se sadržaj, postupak i način ostvarivanja pravne zaštite i pravne pomoći za članove Udruge.
Odlukom se utvrđuje u kojim slučajevima član Udruge ima pravo na pravnu pomoć ili pravnu zaštitu, kako se vrši postupak obavještavanja organa Udruge o potrebi za pravnom zaštitom i pravnom pomoći, kao i koji organ ili osoba preuzima obvezu ostvarivanja pravne zaštite ili pravne pomoći u konkretnom slučaju.

članak 24.

Poradi očuvanja ugleda hrvatskog rukometa u zemlji i inozemstvu, kao i stečenog statusa u radu članova Udruge, Upravni odbor ima pravo i obvezu u svezi sa zahtjevom člana Udruge za odlazak na rad u inozemstvo, IZDATI CERTIFIKAT koje ne obvezuje klub ili organizaciju o tome da li će zaključiti ugovor o radu ili ne s pojedinim trenerom.
Upravni odbor Udruge isto tako može dati svoje mišljenje kada je riječ o trenerima koji dolaze na rad u Hrvatsku.
Odlukom Upravnog odbora se utvrđuje postupak podnošenja zahtjeva kao i postupak za donošenje odgovarajućeg mišljenja.

članak 25.

Glede stvaranja uvjeta za potpunijim informiranjem članova Udruge o suvremenim metodama stručnog rada, statističkim i drugim podacima značajnim za rad članstva, Udruga ima svoju web stranicu www.uhrt.hr te FB profila Udruga trenera HRS-a.

Odlukom Upravnog odbora se utvrđuje organizacija, način financiranja, način prikupljanja i korištenja, te prezentiranja podataka na WEB stranici Udruge trenera.

članak 26.

Polazeći od značaja koji stručno pedagoški rad ima naročito u odnosu na djecu i mladež, kao i od potrebe da svaki član Udruge kao javna osoba izražava dostojanstvo i ugled, te od potrebe za pridržavanjem određenih pravila rukometnih udruga i klubova, nadležni organi Udruge mogu donijeti i odgovarajuća pravila o ponašanju članova Udruge u njihovom radu, kojima se uređuju ova pitanja.

članak 27.

Glede vrednovanja i stimuliranja za ostvarivanje vrhunskih rezultata svojih članova u stručno pedagoškom radu, nadležni organ Udruge donosi posebnu odluku, kojom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupak za izbor najuspješnijih članova Udruge kao i vrsta nagrada i priznanja.

članak 28.

Ovim Statutom utvrđuju se izvori financiranja, te način osiguravanja i korištenja financijskih sredstava za ostvarivanje djelatnosti Udruge.

članak 29.

Poradi djelotvornog i racionalnog ostvarivanja svojih djelatnosti, Udruga donosi programe i planove svoga rada, kojima se naročito utvrđuje sadržaj poslova i zadaća, rokovi i nositelji izvršenja, vremenski period za koji se plan donosi, te visina i izvori financijskih sredstava za njihovu realizaciju.

članak 30.

Organi Udruge mogu neposredno vršiti stručne, organizacijsko-tehničke i administrativne poslove na organiziranju seminara, savjetovanja ili drugih oblika edukacije.

Udruga trenera treba provjeravati i stjecanje stručnih kvalifikacija svojih članova koje su stekli na: sveučilišnom diplomskom studiju, specijalističkom i stručnom studiju i preddiplomskom stručnom ili sveučilišnom studiju koji se izvodi u formi izvanrednog i redovitog studija te u ustanovama za obrazovanje odraslih koje provode odgovarajući program sukladno propisima za osposobljavanje iz područja rukometa.

Sve stručne kvalifikacije koje su stečene izvan Republike Hrvatske trebaju se nostrificirati.

Upravni odbor Udruge može poslove i zadatke iz stavka 1. ovog članka prenijeti i na druge specijalizirane organizacije.

članak 31.

Udruga, poradi potpunijeg praćenja broja članova, kao i za druge potrebe o tome vodi evidenciju.

Evidencija se vodi na način utvrđen posebnom odlukom Upravnog odbora Udruge, kojom se utvrđuje takav sustav vođenja evidencije koji osigurava ažurnost i potpuna saznanja o svim članovima Udruge koja su od značaja za ostvarivanje njihovih prava i obveza te sukladno Zakonu o zaštiti podataka (GDPR) sa kojim baza podataka treba biti usklađena.

članak 32.

Upravni odbor Udruge u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom i njegovim stručnim tijelima, daju prijedloge i mišljenja u svezi s izborom trenera koji rukovode odgovarajućim reprezentativnim selekcijama, s ciljem da rukovoditelji reprezentativnih selekcija budu oni treneri koji su se u svojem radu i rezultatima dokazali kao uspješni stručnjaci.

članak 33.

S ciljem uspješnijeg ostvarivanja svojih djelatnosti, organi Udruge redovito razmatraju odnose i stupanj suradnje s odgovarajućim organima Hrvatskog rukometnog saveza, udrugama klubova i klubovima, trenerskim udrugama u zemlji i inozemstvu, kao i s drugim organima i organizacijama.

članak 34.

Poslovnikom pojedinih organa Udruge, potpunije se utvrđuje način njihova rada kao i postupak donošenja odgovarajućih odluka, te drugih općih i pojedinačnih akata.

članak 35.

U skladu s odredbama ovog Statuta i poslovnikom Skupštine Udruge, te Upravnog odbora Udruge, ovi organi vrše izbor i imenovanje članova i nositelja dužnosti, na način kojim se osigurava demokratski postupak, kako glede predlaganja tako i njihovog izbora, odnosno imenovanja.

članak 36.

S ciljem učinkovitijeg obavljanja svojih dužnosti, Upravni odbor Udruge može donijeti odluku o formiranju pojedinih komisija od interesa Udruge.

članak 37.

Organi Udruge mogu vršiti i druge poslove i zadaće od interesa za osnivanje vlastitih ciljeva, polazeći uvijek od temeljnih načela utvrđenih ovim Statutom kao i Statutom Hrvatskog rukometnog saveza.

IV. O R G A N I Z A C I J A   U D R U G E

IV. 1. S K U P Š T I N A   U D R U G E   T R E N E R A

članak 38.

Skupština Udruge (u daljem tekstu Skupština) je najviši organ Udruge u okviru njenih prava i dužnosti.
Skupština vrši svoja prava i dužnosti na temelju i u okviru ovog Statuta.

članak 39.

Skupština ima slijedeća prava i dužnosti u okviru Udruge:
1. Donosi Statut Udruge, te izmjene i dopune Statuta;
2. Daje mišljenje o Statutu Hrvatskog rukometnog saveza;
3. Utvrđuje temelje rada Udruge i odlučuje o svim temeljnim pitanjima od značaja za rad Udruge.
4. Razmatra pitanja, donosi odluke i druge opće akte koji se odnose na:
a) metode i oblike ostvarivanja interesa svojih članova;
b) ostvarivanje stručne pomoći;
c) izdavanje certifikata za rad trenera u inozemstvu ili davanja mišljenja o radu inozemnih trenera u Hrvatskoj
d) pravila ponašanja članova Udruge;
e) nagrade i priznanja;
f) izvore financiranja djelovanja Udruge;
g) planiranje i programiranje svoga rada i rada Udruge;
h) suradnju s organima i Hrvatskog rukometnog saveza, udrugama klubova i klubovima, trenerskim udrugama u zemlji i inozemstvu i drugim organizacijama;
i) osnivanje organa i organizacija Udruge;
j) izbor, imenovanje i razrješavanje pre dsjednika i dopredsjednika Udruge koji su istovremeno predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora, članove Upravnog odbora Udruge, tajnika Udruge i drugih nositelja dužnosti u skladu s ovim Statutom i svojim odlukama;
5. Razmatra izvješće o radu Upravnog odbora Udruge i skupštinskih odbora;
6. Usvaja financijski plan i završni račun;
7. Vrši druga prava i dužnosti u skladu s ovim statutom;
8. Vrši izbor i razrješenje Nadzornog odbora i Suda časti.

Skupština može ovim Statutom i svojim odlukama prenijeti u nadležnost Upravnog odbora Udruge određene poslove iz okvira svojih prava i dužnosti, osim onih koji se odnose na statusna pitanja Udruge (Statut, sjedište, utemeljenje organizacija, prava i dužnosti članova Udruge).

članak 40.

Skupštinu čine članovi Udruge.

Svaki Zbor trenera županijskog rukometnog saveza daje po 1 (jednog) predstavnika u Skupštinu Udruge. Ukoliko na županiji nije osnovana Udruga trenera, onda županijski savez delegira svog predstavnika. Ukupan broj delegata na Skupštini može biti 20.

članak 41.

Skupština donosi pravomoćne odluke ukoliko je na Skupštini prisutno najmanje 2/3 (dvije trećine) članova Skupštine.
Skupština odlučuje nadpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije odlučeno.

članak 42.

Skupština ima Poslovnik.
Poslovnikom se utvrđuju pitanja unutarnje organizacije i rada Skupštine, uvjeti za rad članova Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasovanja o pojedinim pitanjima, kao i druga pitanja od značaja za djelovanje Skupštine.

članak 43.

Svaki član Skupštine ima pravo sudjelovati u njenom radu i radu skupštinskih odbora, te odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Skupštine i skupštinskih odbora u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

članak 44.

Član Skupštine ima pravo:
– podnositi prijedlog akata i pokretati druga pitanja iz djelokruga Skupštine;
– postavljati pitanja koja se odnose na rad Upravnog odbora Udruge i skupštinskih odbora;
– tražiti sva izvješća i podatke koja su mu potrebna za vršenje njegove dužnosti u Skupštini;
– informirati se o radu Skupštine, Upravnog odbora Udruge i skupštinskih odbora;
– na naknadu putnih troškova u skladu s odlukama.

članak 45.

Član Skupštine je dužan redovito dolaziti na sjednicu Skupštine i pridržavati se njenih odluka.

IV. 2. P R E D S J E D N I K   U D R U G E

članak 46.

Udruga trenera HRS-a ima predsjednika i dopredsjednika koje bira iz redova članstva Udruge.
Mandat predsjednika i dopredsjednika traje 4 (četiri) godine.
Predsjednik i dopredsjednik u vršenju svojih dužnosti ostvaruju pravo na naknadu u skladu s odgovarajućim odlukama.

članak 47.

Predsjednik Udruge trenera HRS-a:
– predstavlja Udrugu;
– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora;
– brine o provođenju odredbi Poslovnika;
– potpisuje opće akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;
– vrši druge poslove i zadaće za koje ga ovlasti Skupština;
– Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.
Ako predsjednik ne sazove Skupštinu, Skupštinu može sazvati i dopredsjednik Skupštine i najmanje polovica (50%) članova Skupštine.
Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

članak 48.

Dopredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku Skupštine u vršenju njegovih poslova i zamjenjuje ga u odsutnosti.

članak 49.

Kandidate za predsjednika Udruge predlaže radno tijelo koje imenuje Skupština.
Izbor predsjednika može se vršiti tajno ili javno o čemu odlučuje Skupština.
Za dužnost iz stavka 1. ovog članka može se predložiti jedan ili više kandidata.
Izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih zastupnika u Skupštini.
Ako nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu, glasovanje se nastavlja u drugom krugu u koji ulaze dvojica kandidata koji su u prethodnom krugu dobili najveći broj glasova. Ako nijedan od kandidata ni u ponovljenom glasovanju nije dobio potrebu većinu, cijeli izborni postupak ponavlja se na istoj ili narednoj sjednici koja mora biti sazvana u toku 15 (petnaest) dana.

članak 50.

Predsjednik i dopredsjednik Udruge mogu biti opozvani ukoliko opoziv pokrene najmanje 7 (sedam) članova Skupštine.
Predsjednik, odnosno dopredsjednik je opozvan ukoliko je za opoziv glasovala nadpolovična većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Ako predsjednik, odnosno dopredsjednik nije opozvan, zbog istih se razloga ne može ponovo pokrenuti postupak za opoziv.
Glasovanje o opozivu predsjednika, odnosno dopredsjednika je tajno.

članak 51.

Poradi razmatranja prijedloga, odluka i drugih akata, kao i poradi analize drugih pitanja, ili za donošenje konkretnih zaključaka i rješenja o kojima je Skupština donijela opće akte i odluke, Skupština može ustanoviti komisije kao svoja radna tijela.

IV. 3. U P R A V N I   O D B O R   U D R U G E

članak 52.

Skupština utemeljuje Upravni odbor kao izvršni organ Udruge.
Upravni odbor je u okviru prava i dužnosti Udruge odgovoran Skupštini za sprovođenje stavova Skupštine, njenih odluka i drugih akata, kao i za usklađivanje rada Udruge kao cjeline.

članak 53.

Upravni odbor ima pravo i dužnost:
– predlagati Skupštini stavove i mišljenja, opće akte i druge propise koje donosi Skupština,
– utvrđivati sustav prikupljanja i korištenja stručnih, statističkih i drugih podataka od značaja za rad članstva,
– odlučivati o načinu organiziranja seminara, savjetovanja itd,
– utvrđivati način vođenja evidencije članova Udruge, kao i aktiviranih licenci,
– davati prijedloge i mišljenja mjerodavnim tijelima Hrvatskog rukometnog saveza u svezi s izborom trenera koji rukovode reprezentativnim selekcijama,
– uređivati način svoga rada,
– vršiti druge poslove za koje ga ovlasti Skupština, kao i ostale poslove od interesa za Udrugu,
– određivati visinu godišnje članarine i pristojbe za licenciranje.

članak 54.

Upravni odbor Udruge odlučuje nadpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruge.

članak 55.

Upravni odbor Udruge čine 11 (jedanaest) članova Udruge.

članak 56.

Članove Upravnog odbora imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Udruge.
O prijedlogu za imenovanje osoba iz stavka 1. ovog članka, glasovanje se vrši javno ili tajno o čemu odlučuje Skupština.
Kandidati za članove Upravnog odbora Udruge su izabrani ukoliko je za njih glasovala nadpolovična većina prisutnih članova Skupštine.

članak 57.

Upravni odbor Udruge i svaki njegov član mogu biti opozvani ukoliko ne poštuju odredbe ovog Statuta.
Prijedlog za opoziv Upravnog odbora Udruge ili njegovih članova može dati najmanje 7 (sedam) članova Skupštine.
Glasovanje o opozivu je tajno.
Upravni odbor Udruge ili član Upravog odbora Udruge opozvan je ukoliko je za opoziv glasovala nadpolovična većina od ukupnog broja članova Skupštine.

članak 58.

Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

članak 59.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Upravni odbor Udruge naročito surađuje s izvršnim organima:
– Hrvatskog rukometnog saveza
– udruga klubova
– trenerskih udruga u zemlji i inozemstvu.

IV. 4. T A J N I K   U D R U G E   T R E N E R A

članak 60.

Tajnika udruge imenuje Skupština na period od 4 (četiri) godine.
Tajnik Udruge svoje poslove obavlja volonterski, honorarno ili profesionalno o čemu odlučuje Upravni odbor.

članak 61.

Tajnik Udruge ima pravo i dužnost:
– pripremati prijedloge svih normativnih i drugih akata za sjednice Upravnog odbora Udruge,
– sprovoditi zaključke, rješenja i odluke koje je donio Upravni odbor Udruge i o tome ga izvješćuje,
– naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge,
– potpisuje ugovore i daje naloge za realizaciju programa i financijskog plana,
– voditi brigu o ustavnosti i zakonitosti u radu Udruge,
– organizirati rad Upravnog odbora Udruge i skupštinskih odbora,
– vršiti druge poslove za koje ga ovlasti Skupština i Upravi odbor Udruge.

IV. 5. AKTI SKUPŠTINE I SKUPŠTINSKIH ODBORA, UPRAVNOG ODBORA UDRUGE I
TAJNIKA UDRUGE

članak 62.

Skupština u okviru svog djelokruga donosi Statut Udruge, programe i planove rada Udruge, odluke, rješenja i zaključke, a skupštinski odbori u okviru svog djelovanja zaključke i rješenja.
Upravni odbor Udruge u okviru svog djelovanja donosi odluke, programe rada Upravnog odbora Udruge, rješenja i zaključke kao i odluke na temelju posebnih ovlasti Skuštine.

članak 63.

Poslovnikom Skupštine bliže se uređuju sadržaji i postupak donošenja akata iz članka 63. ovog Statuta, kao i način njihovog obavljanja.

V. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

članak 64.

Rad Skupštine i skupštinskih odbora, te rad Upravnog odbora Udruge kao i drugih tijela Udruge je javan.

članak 65.

Javnost rada organa i tijela Udruge osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– informiranjem članova Udruge,
– objavljivanjem značajnih dokumenata iz djelokruga rada Udruge u tisku, na televiziji, radiju, sužbenoj web stranici i društvenim mrežama (FB), itd.,
– objavljivanjem donešenih akata u glasilima Udruge,
– javnim istupanjem svojih članova u sredstvima javnog priopćavanja.

članak 66.

Organi Udruge su dužni na pogodan način izvijestiti javnost o zakazanim sjednicama i omogućiti javni uvid u materijale koje će se na sjednici razmotriti.

članak 67.

Organi Udruge mogu donijeti odluku da se putem Odbora za informiriranje ili na drugi pogodan način objavljuje poseban informativni bilten za javnost.

VI. DISCIPLINSKA KOMISIJA

članak 68.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom.
Disciplinska komisija sastavljena od 5 članova Udruge trenera koje bira i opoziva Skupština daje Stegovnom povjerenstvu HRS-a po potrebi dodatna izvješća ili druge potrebne podatke radi donošenja odluka Stegovnog povjerenstva u slučajevima povreda članova Udruge trenera te odlučuje o povredama članskih dužnosti utvrđenim statutom.
Mandat članova DISCIPLINSKE KOMISIJE traje 4 godine.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor i najmanje 20 članova Udruge.

VII. FINANCIRANJE UDRUGE I NAČIN OSIGURAVANJA SREDSTAVA
ZA RAD UDRUGE

članak 69.

Financijska sredstva za djelatnost Udruge osiguravaju se od:
– članarina koju na temelju ovog Statuta i posebne odluke Skupštine Udruge uplaćuju svi članovi Udruge na račun Udruge,
– obavljanjem izdavačke djelatnosti, organiziranja igara na sreću, izdavanjem novina, pružanja ugostiteljskih i turističkih djelatnosti u skladu sa posebnim propisima.
– trenerska članarina za produženje godišnjih licenci,
– trenerska članarina za sudjelovanje na seminarima i drugim oblicima stručnog školovanja i usavršavanja, izdavanjem certifikata te ostalim izvorima financiranja koje utvrđuje UO Udruge trenera.

članak 70.

Obujam, namjena i raspodjela financijskih sredstava utvrđuje se financijskim planom za svaku godinu.
Prihodi i rashodi financijskog plana moraju biti uravnoteženi.

članak 71.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge, a naredbodavac može biti i tajnik Udruge, o čemu mjerodavna tijela donose posebne odluke.

VII. NAČIN IZVRŠAVANJA STRUČNIH, ORGANIZACIJSKO TEHNIČKIH
I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

članak 72.

Stručne i organizacijsko-tehničke poslove za potrebe Udruge vrši tajnik Udruge.
Administrativno-tehničke, financijske i druge poslove jednostavnije prirode vrše odgovarajuće stručne službe o čemu posebnu odluku donosi Upravni odbor Udruge.

članak 73.

Udruga može poslove stručne i oranizacijske prirode koje vrši tajnik Udruge, kao i poslove iz stavka 2. članka 72. ovog Statuta, prenijeti na specijalizirane stručne službe o čemu donosi posebnu odluku.

članak 74.

Sredstva za izvršavanje stručnih, organizacijsko-tehničkih, administrativnih, financijskih i drugih poslova, osiguravaju se financijskim planom Udruge za svaku godinu.

članak 75.

Način izvršavanja poslova iz članka 72. ovog Statuta određuje, organizira, prati i za njih odgovara tajnik Udruge.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

članak 76.

Promjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

članak 77.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

članak 78.

Statut i njegove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

članak 79.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donešen na Skupštini dana 29.09. 1996.godine, izmjenjeni Statut 06.06.2000. te dodatno izmjenjeni Statut 27.11.2009. i 19.03.2014.


U Zagrebu, 04.03.2019.

Predsjednik Udruge trenera HRS-a
Lino Červar, Master trener