Trenutno pregledavate Natječaj za upis pristupnika u I. godinu izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija Izobrazba trenera

Natječaj za upis pristupnika u I. godinu izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija Izobrazba trenera

  • Kategorija objave:Novosti / Upisi

KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Studijski centar za Izobrazbu trenera
10 000 ZAGREB, Horvaćanski zavoj 15

Natječaj za upis pristupnika u I. godinu izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija Izobrazba trenera

Na izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera (dalje u tekstu: SDSSIT) u ak. 2021./22. godini upisati će se ukupno 150 studenata hrvatskih državljana i državljana ostalih članica EU, od čega na smjer:

1. Kondicijska priprema sportaša: 40 studenata
2. Fitnes: 20 studenata
3. Sportska rekreacija: 30 studenata
4. Sport: 60 studenata

Studij traje dvije akademske godine (4 semestra).

I. Uvjeti upisa

1) Na SDSSIT čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova i stručni naziv stručni specijalist trenerske struke iz kondicijske pripreme sportaša; ili fitnesa; ili sportske rekreacije; ili izabranog sporta mogu se upisati pristupnici sa završenim:

• trogodišnjim preddiplomskim stručnim studijem Izobrazba trenera čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus / baccalaurea) trenerske struke;

• trogodišnjim sveučilišnim preddiplomskim studijem čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ca (baccalaureus / baccalaurea) kineziologije.

Na SDSSIT, koji se izvodi kao logičan nastavak trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Izobrazba trenera, navedeni pristupnici mogu upisati izravno, bez dodatnih uvjeta, onaj smjer kojeg su završili u okviru jednog od navedena dva studija.

2) Pristupnici iz podtočke 1) ove točke sa završenim trogodišnjim preddiplomskim stručnim studijem Izobrazba trenera odnosno sa završenim trogodišnjim preddiplomskim sveučilišnim studijem kineziologije mogu upisati na SDSSIT i drugi smjer prema uvjetima utvrđenim Odlukom Fakultetskog vijeća o uvjetima upisa pristupnika na dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij Izobrazbe trenera objavljenoj na Internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta (www.kif.unizg.hr).

3) Na SDSSIT mogu se upisati i pristupnici koji su završili neki drugi sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, također, pod uvjetima utvrđenim Odlukom o uvjetima upisa pristupnika na dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij izobrazbe trenera.

II. Razredbeni postupak

1) Upis pristupnika na SDSSIT obavlja se na temelju provedenog razredbenog postupka putem kojeg se za sve prijavljene pristupnike, i to posebno za svaki smjer (Kondicijska priprema sportaša, Fitnes, Sportska rekreacija i Sport), izrađuje rang-lista prioriteta za upis pristupnika na željeni studij na temelju:

• postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju,

• postignutog sportskog statusa.

Na razredbenom postupku pristupnik može ostvariti najviše 100 bodova i to:

1. do 60 bodova na osnovi postignutog prosjeka ocjena iz svih ispita položenih na preddiplomskom studiju, uključujući i ocjenu dobivenu iz završnog rada odnosno na završnom ispitu.

Za postignuti prosjek ocjena

Prosjek ocjena Bodovi
4,5 – 5,0 60
4,32 – 4,49 55
4,14 – 4,31 50
3,95 – 4,13 45
3,77 – 3,94 40
3,59 – 3,76 35
3,41 -3,58 30
3,23 – 3,40 25
3,05 – 3,22 20
2,86 – 3,04 15
2,68 – 2,85 10
2,50 – 2,67 5
manje od 2,50 1

2. do 10 bodova na osnovi trajanja preddiplomskog studija:

• do 4 godine……………………………………10 bodova
• više od 4 do 5 godina………………………….8 bodova
• više od 5 do 6 godina………………………….5 bodova
• više od 6 do 7 godina………………………….2 boda
• više od 7 godina………………………………..0 bodova

3. do 30 bodova za postignuti sportski status (uspjeh):

• sportaš I. kategorije ili vrhunski trener „A“ i „B“…………………..30 bodova
• sportaš II. kategorije ili trener ekipnog olimpijskog sporta….…..25 bodova
• sportaš III. kategorije ili vrsni trener…………………………….…20 bodova
• sportaš IV. kategorije ili kvalitetni trener………………………….15 bodova
• sportaš V. i VI. kategorije ili trener sportaša mlađih dobnih
kategorija ili trener za razvoj pojedinog sporta…………………..10 bodova

2) U slučaju kada dva ili više pristupnika ostvare isti broj bodova, prednost pri upisu na studij imaju pristupnici koji su ostvarili veći broj bodova na osnovi težinskog prosjeka ocjena iz položenih ispita na preddiplomskom studiju (dobivena ocjena iz pojedinog predmeta korigirana pripadajućim brojem ECTS bodova).

Na osnovi broja pristiglih prijava i rezultata razredbenog postupka nadležna tijela Fakulteta odlučit će, u skladu s važećim kriterijima za otvaranje studija, koji će se svi smjerovi otvoriti u ak. 2021./22. godini.

Eventualno nepopunjena upisna mjesta na bilo kojem od navedenih smjerova po završetku prvog upisnog roka rasporedit će se na preostale smjerove do popune ukupno odobrene upisne kvote (150 studenata), pristupnicima s jedinstvene rang-liste prioriteta sačinjene za sve smjerove.

III. Prijave i upis na studij

1) Prijave za upis šalju se isključivo preporučeno poštom od 13. do 24. rujna 2021. godine za Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice Fakulteta (www.kif.unizg.hr).

Uz prijavu za upis pristupnici prilažu:
1. Kraći životopis (sportski);
2. Presliku diplome (svjedodžba) o završenom preddiplomskom studiju (pristupnici koji su završili neki drugi preddiplomski sveučilišni ili stručni studij – točka II./3) ovog natječaja uz prijavu prilažu diplomu (svjedodžbu) u izvorniku ili ovjereni prijepis);
3. Prijepis ocjena iz svih položenih ispita na preddiplomskom studiju, uključujući i ocjenu dobivenu iz završnog rada odnosno ocjenu dobivenu na završnom ispitu, s iskazanim prosjekom ocjena iz svih predmeta;
4. Presliku domovnice (pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo prilažu presliku važeće putovnice ili osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu);
5. Presliku rješenja HOO o stečenom statusu vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša Hrvatske (od I. do VI. kategorije) odnosno odgovarajuću potvrdu o priznatom statusu trenera (samo za pristupnike koji takav status imaju);
6. Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka

Troškovi razredbenog postupka iznose 500,00 kn, a uplaćuju se općom uplatnicom na žiro-račun Kineziološkog fakulteta IBAN: HR45 24020061 1009 4834 5, poziv na broj 50105-OIB (pristupnika), model: HR 69, šifra namjene STDY.

Pristupnici koji su završili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij na Kineziološkom fakultetu nisu obvezni predati dokumente pod točkom 3. i 4.

2) Rezultati razredbenog postupka (rang-liste prioriteta za upis na studij za sva četiri smjera) biti će objavljeni najkasnije do 30. rujna 2021. godine na Internet stranici Fakulteta (www.kif.unizg.hr). Upisi na studij obavit će se do kraja listopada 2019. godine prema utvrđenom rasporedu koji će biti objavljeni na Internet stranici Fakulteta.

3) Visina participacije izvanrednih studenata u troškovima studija za ak. 2021./22. godini iznosi 10.000,00 kn. Uplata troškova studija može se izvršiti i kroz četiri jednake rate. Osim utvrđenog iznosa participacije, pristupnici koji kod upisa na SDSSIT mijenjaju smjer (točka I./2) ove Odluke, odnosno pristupnici koji su prethodno završili neki drugi sveučilišni ili stručni studij (točka I./3) ove Odluke), plaćaju dodatno, ovisno o utvrđenom statusu svakog pristupnika ponaosob, i odgovarajuću naknadu za upis pojedine studijske ili „razlikovne godine“ odnosno za polaganje utvrđenih razlikovnih ispita.

IV. Ostale obavijesti

Pristupnici koji su prethodno završili dvogodišnji trenerski studij ili dvoipolgodišnji stručni studij Izobrazba trenera (po ECTS programu ili izvan ECTS-a), kao i pristupnici koji su prethodno završili bivši jednoipolgodišnji specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera mogu se upisati na dvogodišnji SDSSIT samo pod uvjetom da prethodno, kroz razlikovni program, završe odgovarajući trogodišnji stručni studij Izobrazba trenera čijim se završetkom stječe minimalno 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni prvostupnik trenerske struke.

Sve ostale obavijesti o studiju mogu se dobiti u Uredu predstojnika Studijskog centra izobrazbe trenera ili u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, na tel.: 01/3658-623 ili 3658-625.

Preuzmite dokumente:

Odluka - Uvjeti upisa na SDSSIT, lipanj 2018
Odluka - Uvjeti upisa na SDSSIT, lipanj 2018
Odluka...uvjeti_upisa_na_SDSSIT_lipanj_2018.pdf
196.4 KiB
161 Downloads
Detalji...
Natječaj Izobrazba trenera 2021-22- Izvanredni stručni studij
Natječaj Izobrazba trenera 2021-22- Izvanredni stručni studij
Natjecaj-IZOBRAZBA-TRENERA-2021-22-izvanredni-strucni-studij.pdf
137.2 KiB
254 Downloads
Detalji...
OBRASCI ZA PRIJAVU - Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij
OBRASCI ZA PRIJAVU - Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij
OBRASCI-ZA-PRIJAVU-Izvanredni-Specijalisticki-diplomski-strucni-studij-od-2021.pdf
411.3 KiB
166 Downloads
Detalji...