Trenutno pregledavate Prijava za redoviti studij “Izobrazba trenera”  u ak. 2017./18. za smjerove fitnes i kondicijska priprema sportaša

Prijava za redoviti studij “Izobrazba trenera” u ak. 2017./18. za smjerove fitnes i kondicijska priprema sportaša

  • Kategorija objave:Novosti / Upisi

Sveučilište u Zagrebu
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Horvaćanski zavoj 15, Zagreb
www.kif.unizg.hr

Studijski program:

IZOBRAZBA TRENERA, preddiplomski stručni studij, redoviti, trajanje 3 godine

1) Na studiju IZOBRAZBA TRENERA, preddiplomski stručni studij, redoviti, u ak. 2017./18. godini pristupnici se mogu prijaviti za upis na studijske smjerove: FITNES i KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA.
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) na temelju uspjeha u srednjoj školi do 200 bodova
b) na temelju položenih ispita državne mature do 250 bodova
➢ Hrvatski jezik do 90 bodova
➢ Matematika do 80 bodova
➢ Strani jezik do 80 bodova
c) na temelju izvršene provjere motoričkih znanja i/ili sposobnosti do 450 bodova
(pristupnik koji na razredbenom ispitu na provjeri motoričkih sposobnosti i/ili specifičnih motoričkih znanja ostvari ukupno manje od 160 bodova nije ostvario razredbeni prag).
d) na temelju postignutog sportskog statusa
➢ sportaš I. kategorije 100 bodova
➢ sportaš II. kategorije 95 bodova
➢ sportaš III. kategorije 90 bodova
➢ sportaš IV. kategorije 85 bodova
➢ sportaš V. i VI. kategorije 80 bodova
Pripadajući bodovi po osnovi postignutog sportskog statusa priznaju se svim aktualnim kategoriziranim sportašima i to neovisno koji studijski smjer upisuju.
Ukupan broj ostvarenih bodova po osnovi ostvarene kategorizacije ne može biti veći od 100.
2.) Uvjeti upisa na studij
1. Školska sprema
1.1. Završne srednja škola u četverogodišnjem trajanju;
1.2. Položena državna matura (obvezni dio državne mature: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na B – osnovnoj razini)1;
2. Specifična stručna znanja i kvalifikacije
2.1. za studijski smjer fitnesa i kondicijske pripreme sportaša
➢ potvrda odgovarajućeg fitnes ili aerobik centra ili sportskog kluba o organiziranom bavljenju sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnošću u trajanju od najmanje 2 godine (obvezna);
➢ najmanje dvogodišnje trenažno iskustvo (poželjno);
3. Odgovarajući zdravstveni status
4. Položen razredbeni ispit

1* Iznimno, kandidati koji su završili srednju školu šk. godine 2008./09. i ranije mogu i bez položenih ispita državne mature ravnopravno kandidirati s ostalim pristupnicima za upis na željeni studij, s tim da po kriteriju državne mature na rang-listi prioriteta za upis na studij ne ostvaruju nikakve bodove.

3.) Prijava za upis
Prijave za upis vrše se elektronički putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka
učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko
obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.
Osim prijave za upis na studij, koju pristupnici izravno unose u NISpVU, pristupnici su također dužni
predati izravno Kineziološkom fakultetu prijavu za razredbeni ispit (dodatna provjera motoričkih
sposobnosti i specifičnih motoričkih znanja), potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti uredno ovjerenu
ISKLJUČIVO od specijaliste medicine rada i sporta/specijaliste sportske medicine, ispunjen obrazac
Izjave i uplatnicu za troškove razredbenog postupka (uplata u iznosu od 500,00 kn vrši se na žiro račun
Kineziološkog fakulteta IBAN HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj OIB (pristupnika) – šifra
studija2 – 10, model:67, šifra namjene STDY.
Pristupnici mogu prijaviti i izaći na razredbeni ispit na oba studijska smjera, od čega za izlazak na prvi
razredbeni ispit plaćaju 500,00 kuna, a na drugi 300, 00 kuna.
Isto tako, pristupnici koji izlaze i na razredbeni ispit za upis na studij KINEZIOLOGIJA, za izlazak na
razredbeni ispit za upis na neki od studijskih smjerova na preddiplomskom stručnom studiju
IZOBRAZBA TRENERA plaćaju po 300,00 kuna.
Pristupnici koji su se istodobno prijavili u NISpVU za upis na redoviti i izvanredni studijski smjer
KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA ili FITNES, predaju Kineziološkom fakultetu DVIJE prijave za
razredbeni ispit, JEDNU potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti i plaćaju JEDAN izlazak na razredbeni
ispit
Prijava za razredbeni ispit s navedenom dokumentacijom predaje se osobno u Studentsku službu
Kineziološkog fakulteta od 5. 6. – 9. 6. 2017. godine, u vremenu od 10 do 13 sati ili se u istom roku
šalje poštom preporučeno na adresu Kineziološki fakultet, 10000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (s
naznakom za razredbeni ispit).
Svi potrebni obrasci ( Obrazac prijave za razredbeni ispit, Obrazac potvrde o zdravstvenoj sposobnosti
i Obrazac izjave) dostupni su na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta
(http://www.kif.unizg.hr/studiji/upisi 2017).
Uz prijavu za dodatnu provjeru posebnih znanja i sposobnosti pristupnici prilažu:
1. kraći životopis (sportski)
2. za upis na:
2.1. za studijski smjer fitnesa i kondicijske pripreme sportaša
➢ potvrda odgovarajućeg fitnes ili aerobik centra ili sportskog kluba o organiziranom
bavljenju sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnošću u trajanju od najmanje 2
godine (obvezna);
➢ najmanje dvogodišnje trenažno iskustvo (poželjno);
Prijave za upis na studij u rujanskom roku za eventualno nepopunjena upisna mjesta na navedenim
studijskim smjerovima primat će se od 1. 9. do 6. 9. 2017. godine.
4.) Razredbeni ispit
Svi pristupnici prijavljeni na natječaj za upis na studij na bilo koji od studijskih smjerova podliježu
razredbenom ispitu. Razredbeni ispit održat će se u srijedu, 5. 7. 2017. godine s početkom u 8.00 sati
na Kineziološkom fakultetu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Razredbeni ispit obuhvaća:
1. provjeru znanja plivanja;
2. provjeru specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.
Nepovoljna ocjena znanja plivanja isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
2 Studijski smjer Fitnes – šifra studija 41; Studijski smjer Kondicijska priprema sportaša – šifra studija 42.
Motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za pojedini studij.
Rang lista prioriteta za upis na studij sastavlja se odvojeno za svaki studijski smjer (fitnes i kondicijska priprema sportaša).
Rezultati razredbenog ispita biti će objavljeni najkasnije u četvrtak,6. 7. 2017. god. do 12.00 sati.
Na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu (strani državljani putovnicu), kupaće gaćice (plivaći kostim), te odgovarajuću sportsku odjeću i obuću.
Razredbeni ispit u eventualnom rujanskom roku održat će se u subotu, 9. 9. 2017. s početkom u 8.00 sati.
Rezultati razredbenog ispita za mogući rujanski rok biti će objavljeni najkasnije do ponedjeljka, 11. 9. 2017. do 12.00 sati.
Eventualno nepopunjena upisna mjesta na jednom od navedena dva studijska smjera po završetku razredbenog ispita u mogućem rujanskom roku rasporedit će se na drugi studijski smjer do popune ukupno odobrene upisne kvote.
5.) Upis na studij
Upis na studij provodit će se od 18. 7. 2017. godine na dalje, a u eventualnom rujanskom roku od 20. 9. 2017. godine na dalje prema obavijesti koja će biti oglašena na internetskoj stranici KIF-a.
6.) Stručne kompetencije i stručni naziv koji se stječe završetkom studija
Po završetku studija polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu i kondicijskoj pripremi sportaša, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE: FITNESA ili KONDICIJSKE PRIPREME SPORTAŠA.
7.) Obavijesti
Sve ostale obavijesti o studiju mogu se dobiti u Uredu predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera ili u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, na tel. 01/3658-623 ili 3658-625.

Prilog br. 1. –  Natječaj – Izobrazba trenera:

Natječaj -IZOBRAZBA TRENERA, Redoviti Studij 2017-2018
Natječaj -IZOBRAZBA TRENERA, Redoviti Studij 2017-2018
Natjecaj-IZOBRAZBA-TRENERA-redoviti-studij-2017-2018.pdf
Pregledaj objavu
355.7 KiB
782 Downloads
Detalji...

Prilog br. 2. –  Obrasci za prijavu:

OBRASCI ZA PRIJAVU-Izobrazba Trenera, Redoviti Studij
OBRASCI ZA PRIJAVU-Izobrazba Trenera, Redoviti Studij
OBRASCI-ZA-PRIJAVU-Izobrazba-trenera-redoviti-studij.pdf
Pregledaj objavu
725.3 KiB
890 Downloads
Detalji...

Prilog br. 3. –  Upute za prijavu za one koji su polagali državnu maturu:

SAŽETAK-upute Za  Prijavu 2017  IZOBRAZBA TRENERA (kandidati Koji Su Polagali Državnu Maturu)
SAŽETAK-upute Za Prijavu 2017 IZOBRAZBA TRENERA (kandidati Koji Su Polagali Državnu Maturu)
SAZETAK-upute-za-prijavu-2017.-IZOBRAZBA-TRENERA-kandidati-koji-su-polagali-drzavnu-maturu.pdf
Pregledaj objavu
370.3 KiB
841 Downloads
Detalji...

Prilog br. 4. –  Upute za prijavu za one koji su srednju završili prije 2009./10.:

SAŽETAK-upute Za  Prijavu 2017  IZOBRAZBA TRENERA (kandidati Koji Su Srednju školu Završili Prije 2009 -10 )
SAŽETAK-upute Za Prijavu 2017 IZOBRAZBA TRENERA (kandidati Koji Su Srednju školu Završili Prije 2009 -10 )
SAZETAK-upute-za-prijavu-2017.-IZOBRAZBA-TRENERA-kandidati-koji-su-srednju-skolu-zavrsili-prije-2009.-10..pdf
Pregledaj objavu
376.9 KiB
939 Downloads
Detalji...

Prilog br. 5. –  Prijedlog ustanova medicine rada:

PRIJEDLOG USTANOVA MEDICINE RADA.
PRIJEDLOG USTANOVA MEDICINE RADA.
PRIJEDLOG-USTANOVA-MEDICINE-RADA..pdf
Pregledaj objavu
459.0 KiB
1523 Downloads
Detalji...